рамкі ўзораў пасведчанняў для педагогаў

Потым педагог прапаноўвае ўзор беларускай прыказкі, падобнай па сваім сюжэце да рускай прыказкі, і дзеці вызначаюць, як расказваецца ў ѐй пра адпаведную рэч ці з'яву. Гэтая работа спрыяе ўзбагачэнню вобразнага маўлення дзяцей як на беларускай, так і на рускай мове, знаѐміць з вобразнай мовай беларускіх народных прыказак Пасля таго як выхаванцы пазнаѐмяцца з усімі фальклорнымі жанрамі, на адных занятках выконваецца работа па вызначэнні аднолькавых сродкаў мастацкай выразнасці ў розных жанрах фальклору.  12. Дубініна,.М. У свеце казак: вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устано ўдашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання.М. Дубініна. Сучасны педагог, безумоўна, стаіць перад актуальным пытаннем: як вучыць дзяцей сёння, каб дасягнуць гэтай мэты?

На маю думку, поспех у гэтым накірунку магчымы толькі пры супадзенні дзвюх асноўных умоў. З аднаго боку, наяўнасць устойлівай пазнавальнай цікавасці вучняў да матэрыялу, які вывучаецца на ўроку (вучань вучыцца не для настаўніка, не для бацькоў, а для сябе, матэрыял урока неабходны менавіта яму). Удзел у раённай навукова-практычнай канферэнцыі педагогаў "Удасканаленне кіраўніцкай і педагагічнай дзейнасці па забеспячэнні якаснага адукацыйнага працэсу праз рэалізацыю праектна дзейнасці і актывізацыі работы рэсурсных цэнтраў" па тэме "Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці ў вучняў". Правядзенне раённага майстар-класа "Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай літаратуры: прыёмы і метады" для дырэктароў, намеснікаў дырэктароў і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры (2015/2016 навучальны год). Як пісаў вядомы расійскі педагог-наватар Л.В. Занкоў: “Усебаковае развіццё, духоўнае багацце не можа быць дасягнута па прымусу. Сапраўднае духоўнае багацце складаецца тады, калі чалавек сам цягнецца да ведаў, да навукі, да мастацтва”. Рашэнне праблемы бачу ў актывізацыі пазнавальнай дзейнасці, якая забяспечвае ўдзел вучняў у працэсе навучання, а таксама прывівае любоў да прадмета. Дапаможнік для педагогаў, кіраўнікоў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі. Анатацыя Дапаможнік змяшчае тэарэтычны і практычны матэрыял, які раскрывае магчымыя накірункі арганізацыі работы па далучэнні дзяцей старшага дашкольнага ўзросту да беларускага музычнага фальклору. Адрасаваны педагогам, кіраўнікам устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі. 2. Змест.  Пры ўспрыманні асобай дастатковай колькасці аднастылѐвых музычных узораў фарміруецца «пачуццѐ стылю». Менавіта наяўнасць гэтага пачуцця Дз Кірнарская прапануе лічыць паказчыкам развітай музыкальнасці чалавека. педагогі павінны былі падзяліцца наступнай інфармацыяй: якія сучасныя адукацыйныя тэхналогій вы прымяняеце на сваіх вучэбных і факультатыўных занятках. Была атрымана наступная інфармацыя  Партрэт сучаснага педагога атрымаўся рознабаковым, але што б ні патрабаваў час, настаўнік заўсёды павінен быць разумным, разумеючым, патрабавальным і церпялівым VII. З вопыту работы. Ю.В. Кранкоўская, настаўнік пачатковых класаў. Афармленне журналаў, асабістых спраў, пасведчанняў аб базавай адукацыі, атэстатаў, кнігі выдачы пасведчанняў аб базавай адукацыі, атэстатаў. Франтальны. Праверка дакументацыі строгай справаздачнасці.  Педагог-псіхолаг. Кансультацыя для педагогаў “Аздараўленчая гімнастыка пасля сну для дзяцей дашкольнага ўзросту”. кастрычнік. Намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці. Семінар для педагогаў “Здароўезберагаючыя тэналогіі ў дашкольнай адукацыі”. лістапад. Намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці. Кансультацыя для педагогаў “Роля дыдактычных гульняў у працэсе фарміравання элементарных матэматычных уяўленняў у дзяцей дашкольнага ўзросту”. снежань. далучэнне да лепшых узораў сучаснай беларускай музычнай творчасці; знаёмства з творчасцю пісьменнікаў-землякоў; вывучэнне культуралагічнага аспекту беларускамоўнай спадчыны, яго выкарыстанне ў працэсе пазаўрочнай дзейнасці; папулярызацыя здабыткаў беларускай культуры; ушанаванне юбілейных дат; удасканаленне ведаў па сімволіцы Рэспублікі Беларусь; выхаванне грамадзянскіх і патрыятычных якасцей вучняў праз уключэнне іх у сумесную дзейнасць, накіраваную на ўшанаванне асноў беларускай дзяржаўнасці. Тыдзень беларускай мовы i лiтаратуры праходзiў у адпаведнасцi з планам, якi быў зацверджаны на метад Адрасавана педагогам студый дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва, загадчыкам аддзелаў устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, метадыстам аддзелаў адукацыі, спорту і турызму райгарвыканкамаў. ISBN 978-985-7118-59-5 (отд. изд.)  Шмат увагі ўдзяляецца вывучэнню арнаментальных узораў. Работы рознапланавыя: галаўныя і шыйныя дзявочыя і жаноцкія ўпрыгожванні, якія насілі. 21.  Адначасова ў рамках студыі праводзіцца метадычная работа з выкладчыкамі дысцыплін мастацкага цыклу і выхавацелямі дзіцячых садкоў.  Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў. № 1/422 ад 02.09.2014. Вул. Пасведчанне Пружанскага раённага выканаўчага камітэта аб занясенні на Дошку гонару. Пасведчанне аб узнагароджанні трэцяй прэміяй спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораны вучняў і студэнтаў. Матэрыялы распрацаваны па новых правілах для паседжання творчай групы (2011/2012). Арфаграфічныя хвілінкі (11 клас).  Узор. СНД — Садружнасць Незалежных Дзяр.жаў. 2020/2021 Пералікі дапаможнікаў для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі; Пералікі дапаможнікаў для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі). Звяртаем асаблівую ўвагу на тое, што рабочыя сшыткі на друкаванай аснове не з'яўляюцца абавязковымі для выкарыстання ўсімі вучнямі, за выключэннем рабочага сшытка па матэматыцы для вучняў I класа.  З мэтай забеспячэння ўмоў для развіцця прафесійных кампетэнцый педагогаў у дзяржаўнай установе адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» ў 2020/2021 навучальным годзе плануецца правядзенне павышэння кваліфікацыі і навучальных курсаў (тэматычных семінараў). педагог-псіхолаг Пінчук.Ул. 8. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій на вучэбных занятках. Громава Н.А., Гарадзецкі Я.Л.  педагог сацыяльны І.М.Падабед. 6. Занятасць навучэнцаў у пазаўрочнай дзейнасці, аб’яднаннях па інтарэсах, грамадскіх арганізацыях і аб’яднаннях як сродак развіцця станоўчай накіраванасці асобы навучэнцаў. Адказныя: педагогі–арганізатары: М.І. Кукаловіч, Л.М.Чысцякова. Беларуская літаратура як прадмет культуралагічнага цыкла арыентавана на эстэтычны і творчы характар засваення лепшых узораў мастацкага слова айчынных і сусветных аўтараў, скіравана на развіццѐ фантазіі, творчых магчымасцей чытача. Літаратура не толькі дапамагае пазнаваць жыццѐ, але і спрыяе маральнаму, эмацыянальнаму і эстэтычнаму развіццю вучня як асобы.  Таму, калі ў працэсе навучальнай дзейнасці фарміруецца ўменне вучыцца, то ў рамках творчай дзейнасці фарміруецца агульная здольнасць шукаць і знаходзіць новыя рашэнні, незвычайныя спосабы дасягнення неабходнага выніку, новыя падыходы да разгляду праблемы.  Узор разбору змешчаны на слайдзе. V. Выніковы кантроль ведаў па тэме «Гукі». У адпаведнасці з пунктам 10 Інструкцыі аб парадку запаўнення дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да іх, дакументаў аб навучанні, уліку і выдачы дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да іх, залатога, сярэбранага медалёў, дакументаў аб навучанні, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27.07.2011 № 194, у бланкі пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыі (пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай), атэстатаў аб.  Любую знешнюю адзнаку, атрыманую ад педагога, вучань успрымае як заахвочванне або пакаранне, станоўчае ці адмоўнае стаўленне да яго.  Для ўсведамлення вучнямі крытэрыяў ацэнкі педагог выкарыстоўвае прыём «аналіз узору». Адрасавана педагогам студый дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва, загадчыкам аддзелаў устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, метадыстам аддзелаў адукацыі, спорту і турызму райгарвыканкамаў. ISBN 978-985-7118-59-5 (отд. изд.)  Шмат увагі ўдзяляецца вывучэнню арнаментальных узораў. Работы рознапланавыя: галаўныя і шыйныя дзявочыя і жаноцкія ўпрыгожванні, якія насілі. 21.  Адначасова ў рамках студыі праводзіцца метадычная работа з выкладчыкамі дысцыплін мастацкага цыклу і выхавацелямі дзіцячых садкоў.  Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў. № 1/422 ад 02.09.2014. Вул. Менавіта педагогі дзяліліся сваім вопытам, давалі парады і кансультацыі, аказвалі псіхалагічную дапамогу. У заключэнні хацелася б дадаць, што практыка з’яўляецца добрым пачаткам педагагічнага вопыту, карыснага для будучай працы настаўніка. 30 сакавіка 2006 г. Н. Ф. Смолік. 4. Інфармацыйна-даведачныя дакументы. Аб’ява, даведка, тлумачальная і службовая запіскі, дакладная і пад. афіцыйныя паперыз’яўляюцца прыкладамі тых дакументаў, якія служаць для перадачы інфармацыі пэўнага зместу. Так, амаль штодзённа нам сустракаюцца аб’явы (як афіцыйнага, так і прыватнага характару). прафесійных кампетэнцый сучаснага выкладчыка павінна адпавядаць запытам. XXI стагоддзя, дэманстраваць высокія ўзоры цывілізаваных паводзін з. РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ. прадстаўнікамі іншых прафесійных супольнасцей. Мадэрнізацыя псіхолага-педагагічнай і метадычнай падрыхтоўкі. педагагічных кадраў у кантэксце рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу патрабуе. новага зместу прафесійнай адукацыі, які б адказваў патрэбам сучаснасці і ўлічваў. папярэднія дасягненні і вопыт заходніх краін. ДЗЕЙНАСЦЬ ПЕДАГОГА ПА РЭАЛІЗАЦЫІ РОЗНЫХ ПАДЫХОДАЎ ДА АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ Ў СУЧАСНЫХ УМОВАХ Дзяржаўная ўстанова адукацыi "Сярэдняя школа.Знаменка" «Які прадмет табе больш за ўсё падабаецца?» 8 % - беларуская лiтаратура «Чаму табе Педагогам прапануецца не звычайны дапаможнік, а своеасаблівы навігатар. Гэта значыць, што ён змяшчае не толькі тлумачальна-ілюстратыўныя тэксты, пытанні і заданні, але і спасылкі на адмыслова створаныя інтэрнэт-рэсурсы, якія будуць папаўняцца і ўдасканальвацца нават пасля выхаду кнігі. © Таварыства беларускй школы, 2016 © Nastaunik.info, 2016. Традыцыйная сістэма навучання, як правіла, праводзіцца з мэтай замацаван-ня (спачатку тлумачэнне новага матэрыялу, дэманстрацыя нагляднасці, тлумачэнне і ўзоры спосабаў дзейнасці вучняў і тады прымяненне ведаў у практычнай рабоце вучняў). Пры гэтым практычная работа вучняў выконваецца паводле інструкцый настаўніка. Многія з педагогаў, што толькі абвяшчаюць заслужаныя вучнямі балы, на жаль, забываюць, што неабходны каментарый – гэта матывацыйнае поле, на якім вучню відаць абсяг абавязковай дапрацоўкі, кампенсацыі недавучанага для больш пазітыўнай ацэнкі і павышэння адзнакі.  Удумліва таму, што пра колер і ўзор таксама трэба выказвацца словам, прымяняць, напрыклад, спецыяльную лексіку, жывую і трапную народную мову, паказваць веданне шматвяковай нацыянальнай традыцыі ткацтва і вышывання і яе адлюстравання ў мясцовых строях.  ведаў і фарміраванне кампетэнцый не ў рамках вучэбных дысцыплін, а ў межах выбранай тэмы і з актыўнымі міждысцыплінарнымі сувязямі. Неўзабаве сацыяльныя рамкі ўжывання беларускай мовы ў заканадаўчым парадку, грунтоўна, з усёй дакладнасцю вызначыла прынятая ў 1927 г. VIII Усебеларускім з’ездам Саветаў другая Канстытуцыя БССР (артыкул 22): “Дзякуючы значнай перавазе ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы насельніцтва беларускай нацыянальнасці, беларуская мова выбіраецца, як мова пераважная, для зносін паміж дзяржаўнымі, прафесійнымі і грамадскімі ўстановамі і арганізацыямі”.  8. Узор пісьма старажытных егіпцян Пазней пісьмо іерогліфамі пераўтварылася ў іератычнае пісьмо (рыс. 9), а затым у дэматычнае. У пачатку нашай эры. Адкрытыя міжрэгіянальныя майстар-класы педагогаў дадатковай адукацыі адбыліся ўжо ў чацвёрты раз. З гісторыі правядзення адкрытых міжрэгіянальных майстар-класаў. I адкрытыя міжрэгіянальныя майстар-класы “Вучымся ў майстроў” (2016 г.) былі праведзены пад куратарствам рэспубліканскага метадычнага аб’яднання педагагічных работнікаў выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці і аб’ядналі педагогаў адпаведнага кірунку.  Сярод аўтараў майстар-класаў (пераможцаў конкурсу прафесійнага майстэрства) – педагогі-майстры ў галіне беларускай народнай творчасці (кераміка, мастацкі тэкстыль (лялька), мастацкі роспіс па тканіне). Пажадана педагогу на занятках у сукупнасці прымяняць метады пераканання, спаборніцтва, пахвалы і заахвочванння, тлумачэння і інш. Выкарыстоўваючы сродкі народнай педагогікі праз праслухоўванне, развучванне і выкананне фальклорных твораў, інсцэніраванне казак, наладжванне завочных падарожжаў фальклорнай тэматыкі, закладваюцца асновы маральна-культурнай асобы, у навучэнцаў фарміруецца сістэма каштоўнасных арыентацый.  У час падрыхтоўкі да мерапрыемства педагог, навучэнцы і іх бацькі вызначаюць канкрэтны тэрмін падрыхтоўкі і правядзення абраду, асаблівасці формы і зместу мерапрыемства. бацькоў, педагогаў, выхавальнікаў дзіцячых садоў. Яе гісторыя сыходзіць сваімі каранямі ў далёкія саракавыя гады XX стагоддзя. Са дня яе заснавання прайшло ўжо 70 гадоў.  Для тых, хто прыходзіць у клуб упершыню, бібліятэкары праводзяць пасведчанне ў чытачы. Пералічыць пасяджэнні “Каласка”, якія прайшлі тут, проста не магчыма.  Большасць мерапрыемстваў такога плану праводзіцца ў рамках Тыдня праваслаўнай кнігі. Гэта ўрокі духоўнасці (“Твори добро другим во благо”, “Як светлы ангел Ефрасіння”), гадзіны духоўных сустрэч (“Оставим сердце для любви открытым”, “Милосердие – отклик души”), гадзіны шчырай размовы (“Жизнь дана на добрые дела”). Выніковасць гэтых паказчыкаў абумоўлена ўзроўнем прафесіяналізму педагогаў, таму ў першую чаргу спынімся на колькасным і якасным саставе педагагічных кадраў. Адукацыйны працэс па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура” (згодна дадзеным уліку педагагічных кадраў вобласці па стане на кастрычнік 2018 года) забяспечваюць 1422 настаўнікі, амаль 100% з якіх маюць вышэйшую адукацыю. 82% настаўнікаў маюць кваліфікацыйныя катэгорыі “настаўнік-метадыст”, вышэйшую і першую катэгорыі. Назіраецца станоўчая дынаміка павышэння кваліфікацыйнага ўзроўню педагогаў ва ўсіх раёнах вобласці. У інтэрактыўным навучанні змяняецца ўзаемадзеянне педагога і вучня: актыўнасць педагога саступае месца актыўнасці вучня, а першаснай задачай педагога становіцца стварэнне ўмоў для іх ініцыятывы. Такі падыход не "прэсуе" асобу, а дапамагае ёй развіцца ў творчым плане. Змяняецца само становішча на занятках, адбываецца адыход ад звыклых патрабаванняў да дысцыпліны. В ведомстве утверждают, что учитель вправе лишь сообщить родителям, что права их ребенка нарушает та или иная публикация. Иные же проявления могут расцениваться как вмешательство в частную жизнь школьника, нарушающее нормы профессиональной этики. В то же время, как показал недавний случай в рубцовском лицее «Эрудит», не все педагоги следуют этим правилам. Как следует из ответа пресс-службы Минобрнауки Алтайского края на запрос ИА «Банкфакс», за педагогическими работниками ни региональным, ни федеральным законодательством не закреплена ответственность по мониторингу соцсетей учеников.


рамкі ўзораў пасведчанняў для педагогаў

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

календарний план з літературного читання савченко 2021

ост 23.4.209-82

таблиця неправильних дієслів німецької мови