використання передового педагогічного досвіду на тему розвиток творчих здібностей на уроках української мови

Перспективний педагогічний досвід. Крутченко Наталія Анатоліївна.  Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти здійснюється завдяки проєкту «Обдаровані діти – майбутнє України». З метою організації допрофільної підготовки в закладі поглиблено вивчається українська мова, англійська мова, математика, географія.  Проблема, над якою працює: Використання медіаосвітніх технологій на уроках історії як засіб формування медіаграмотності учнів. Юлія Вікторівна виявляє високий рівень знань теоретичних основ наук з предметів, що викладає, сучасних методів викладання цих наук, історії їх розвитку та досягнень. Сутність передового педагогічного досвіду визначається як індивідуалізована педагогічна система, що стабільно приводить до високих результатів в учбово-виховному процесі. Передовий педагогічний досвід — це нові оригінальні форми, методи, засоби, прийоми педагогічної діяльності, виявлені і відпрацьовані в процесі творчого пошуку шляхів і засобів підвищення якості і ефективності процесу навчання, виховання і розвитку учнів. Передовий досвід - це перш за все уміле використання педагогом своїх сильних якостей.  - методичні прийоми використання на уроках технічних засобів навчання; - обмін досвідом комп'ютерного навчання учнів; - методика і організація проведення «бінарних» уроків Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.  З огляду на зазначене було обрано тему дисертації – «Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  визначити зміст роботи з розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови, дібрати й систематизувати відповідні типи творчих вправ і завдань Особливо актуальним є розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури. Завдання курсу української мови широкі та багатогранні. По-перше, учні повинні ознайомитися з мовою як об’єктивною реальністю, усвідомити її роль у суспільному житті, засвоїти лінгвістичні поняття, зрозуміти структуру мови на всіх рівнях її будови, різноманітність і багатство мовних засобів.  Дослiдженням Г.Щукiної було встaновлено, що творчi здiбностi спирaються нa процеси пaм’ятi, якi зв’язaнi певною мiрою iз попереднiм досвiдом. Проблемa полягaє у тому, яким чином потрiбно спонукaти цi процеси. У структурi естетичної свiдомостi для творчої дiяльностi особистостi особливу роль вiдiгрaє специфiчнa пaм’ять про. Работа по теме: розвиток. Глава: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури. ВУЗ: ХНУ.  Це можна робити і на уроках літератури під час вивчення творчості письменника, зачитувати уривки зі спогадів і обговорювати їх. і на уроках мови, добираючи для диктантів, переказів, аудіювання чи читання мовчки відповідні тексти. Цікавими є вправи на зіставлення уривків з творів письменників першого і останнього варіанту (чи видання). Отже, проблема розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання є на сучасному етапі актуальною у передовому педагогічному досвіді кращих вчителів трудового навчання, методистів, які пропонують застосовувати з цією метою різноманітні шляхи і методи, зокрема: − використання на заняттях з трудового навчання природних матеріалів; − колективне обговорення індивідуальних творчих завдань; − диференціювання виробничо-технічних задач; − використання технічної документації з неповними даними; − застосування художньо-конструкторських задач; − застосування методів творчої діяльності. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів на уроках української мови та літературного читання. «Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних зусиль, - вона творець; її розумова діяльність – творчість.» О. Сухомлинський. Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – формувати конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення Анотований інформаційний каталог передового педагогічного досвіду педагогічних працівників професійно-технічних навчальних. закладів Одеської області.  Ідея досвіду: розвивати в учнів інтерес до творчості, добирати особистісно-значущий матеріал, що збагачує інтелектуальну, моральну, емоційно-вольову, естетичну сфери, щоб кожен учень став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, пізнання, спілкування. Відкриті уроки та заходи: - Мовознавчі турніри: "Барви рідної мови" (2006), "Кришталь моєї мови дорогої" (2009) - Відкриті уроки: "Зорій довіку поміж нас" (2007), "Найбільше і найдорожче добро – рідна мова" (2008). - Виховний захід "Благо держави – найвищий закон"(2008). Презентація на тему: Розвиток творчих здібностей як засіб креативної освіти на уроках української мови. Завантажити презентацію. Отримати код.  здібність до творчості, здатність виходити за межі завдання; нон-комформізм – відстоювання переконань на власні погляди; ініціативна поведінка: прагнення брати на себе провідні ролі в діяльності; наявність власного “Я”: власний індивідуалізм, відмінність від інших; відповідальність за свої вчинки, відкритість до самовдосконалення; здатність розвитку, відкритість до нового; розкріпаченість емоцій, вміння глибоко переживати, культура почуттів; рольова гнучкість: вміння виконувати будь-які рол і (як лідера, так. «Антологія передового педагогічного досвіду». аннотований каталог.  розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового. навчання». Автор: Корицька Валентина Василівна.  Ідея досвіду: гарантування кожному учневі знання української мови та літератури відповідно до Державного стандарту завдяки створенню ефективної моделі навчання на основі поєднання принципу сконцентрованості відбору навчального матеріалу з вивченням його укрупненими одиницями Стратегія такого навчання – розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізація. Особливо актуальним є розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури. Завдання курсу української мови широкі та багатогранні. По-перше, учні повинні ознайомитися з мовою як об’єктивною реальністю, усвідомити її роль у суспільному житті, засвоїти лінгвістичні поняття, зрозуміти структуру мови на всіх рівнях її будови, різноманітність і багатство мовних засобів.  Дослiдженням Г.Щукiної було встaновлено, що творчi здiбностi спирaються нa процеси пaм’ятi, якi зв’язaнi певною мiрою iз попереднiм досвiдом. Проблемa полягaє у тому, яким чином потрiбно спонукaти цi процеси. У структурi естетичної свiдомостi для творчої дiяльностi особистостi особливу роль вiдiгрaє специфiчнa пaм’ять про. Далеко не на всіх уроках ще панує дух творчості, самостійних пошуків і відкриттів. Нерідко учні нудьгують або механічно виконують величезну кількість видів роботи, які вчитель використовує невмотивовано, заради самого урізноманітнення. Треба застерегти колег від такого, бо це здатне вбити будь-який інтерес учня до художнього слова.  На основі аналізу сутності, принципів та особливостей навчання української мови та літератури на основі впровадження технології розвитку критичного мислення та власної практики визначаємо, що застосування методів і прийомів зазначеної технології є прийнятним і оптимальним у викладанні предмета, значною мірою підвищує ефективність і якість його засвоєння та забезпечує таке Тема досвіду: " Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури ". Апробовано спосіб інтеграції деяких сучасних технологій навчання у розвитку творчої особистості учня на уроках словесності.  — Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності; — Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня  Дієвим є використання різноманітних форм і методів роботи на уроці: кросворди, ребуси, загадки, лінгвістичні ігри, написання творів-мініатюр(особливо учні полюбляють писати твори-перевтілення типу" Я – шкільна дошка", " Я – квітка у полі", " Я – промінчик сонця«та ін.) Тема досвіду: " Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури ". Апробовано спосіб інтеграції деяких сучасних технологій навчання у розвитку творчої особистості учня на уроках словесності.  — Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності; — Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня  Дієвим є використання різноманітних форм і методів роботи на уроці: кросворди, ребуси, загадки, лінгвістичні ігри, написання творів-мініатюр(особливо учні полюбляють писати твори-перевтілення типу" Я – шкільна дошка", " Я – квітка у полі", " Я – промінчик сонця«та ін.) Тема досвіду: Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання, технологій. Анотація досвіду: Олена Володимирівна – досвідчений педагог, в роботі проявляє творчість, креативність, поєднує традиційні методи навчання та сучасні інформаційні технології, у тому числі й комп’ютерні. Комп’ютер із відповідним програмним забезпеченням та інформація з мережі Інтернет використовується педагогом для створення планів-конспектів, роздаткового матеріалу, карток контролю знань тощо.  Тема досвіду: Розвиток творчих здібностей учнів методом проектів як один із аспектів особистісно орієнтованого навчання. Анотація досвіду Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури. Науково-методичні основи сучасного уроку української мови та літератури.  1. Досвід роботи вчителя української мови та літератури Ярити Олени Миколаївни. " Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як засобу формування творчих здібностей учнів". 2.  Створити оптимальні умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності; Створити атмосферу співробітництва, взаємодії вчителя та учня; Розвивати соціальну та громадянську компетентність дитини. 8. За основу теоретичної бази використовую праці вітчизняних та зарубіжних вчених таких як: Г.Сазоненко,.Бондар,.Горальського,.Маслоу, Л. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.  Для вчителів української мови та літератури. Ведучий: Маленко Олена Олегівна, головний редактор журналу «Вивчаємо 2:21. Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури.  Видавництво "Ранок" 26 квітня 2016 Тема: Методика розвитку творчих мовленнєвих 1:03:08. 10 ідей для проєктування на уроках української мови та літератури. На Урок. Aufrufe 2 Tsd.Vor 7 Tage. 41:45. You can change your ad preferences anytime. Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках української мови і літератури. Upcoming SlideShare. Loading in …5.  Використання проблемного навчання, проектних, ігрових технологій. vinzk2@ukr.net Pedsovet.su. 10. vinzk2@ukr.net Pedsovet.su. 11. Твірлист Твір на одну букву Складання казки, байки, вірша vinzk2@ukr.net Твір за поданим початком Види творчих робіт Асоціативні творчі роботи Твір з обрамленням Твір- щоденников. запис Твір за опорними словами Pedsovet.su. 12. Нетрадиційні уроки Урок-гра Урок- конкурс Урок-дослідження Урок-заочна екскурсія Урок-літературна вітальня Урок-диспут vinzk2@ukr.net Pedsovet.su. розвитку творчих здібностей учнів як гаранта формування. життєтворчої соціалізованої особистості. Автор досвіду:.М.Єремейчук,педагогічний стаж роботи 12 років,вчитель. російської мови Лозівського ліцею №4 Лозівської міської ради. Харківської області. Адреса: Лозівський ліцей №4 Лозівської міської ради.  Межі використання: може бути використаний на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови. Шляхи подальшого вдосконалення: мотиваційна складова самоосвітньої компетентності нагромадили багатий педагогічний досвід – джерело розвитку педагогічної науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстерності вчителів-практиків  Передовий педагогічний досвід — це досвід, який забезпечує високу результативність як на основі сумлінного виконання обов'язків, так і новаторства. Проблема передового педагогічного досвіду висвітлювалася в роботах Ю.К,Ба6анського, Е.І.Монозсона, М.М.Скаткіна, М.М.Поташника, Я.С Лурбовського, а на Україні — у працях М.Д.Ярмаченка, О.Я.Савченко,.І.Бондаря, М.Ю. Красовицького та ін. Передовий педагогічний досвід залежно від обсягу теми поділяють на комплексний і локальний, а за кількістю авторів — на індивідуальний та колективний. нагромадили багатий педагогічний досвід – джерело розвитку педагогічної науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстерності вчителів-практиків  Передовий педагогічний досвід — це досвід, який забезпечує високу результативність як на основі сумлінного виконання обов'язків, так і новаторства. Проблема передового педагогічного досвіду висвітлювалася в роботах Ю.К,Ба6анського, Е.І.Монозсона, М.М.Скаткіна, М.М.Поташника, Я.С Лурбовського, а на Україні — у працях М.Д.Ярмаченка, О.Я.Савченко,.І.Бондаря, М.Ю. Красовицького та ін. Передовий педагогічний досвід залежно від обсягу теми поділяють на комплексний і локальний, а за кількістю авторів — на індивідуальний та колективний. розвитку творчих здібностей учнів як гаранта формування. життєтворчої соціалізованої особистості. Автор досвіду:.М.Єремейчук,педагогічний стаж роботи 12 років,вчитель. російської мови Лозівського ліцею №4 Лозівської міської ради. Харківської області. Адреса: Лозівський ліцей №4 Лозівської міської ради.  Межі використання: може бути використаний на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови. Шляхи подальшого вдосконалення: мотиваційна складова самоосвітньої компетентності Мета досвіду: Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності; Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня; Розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.  Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя.  Саме тому я зупинилась на вирішенні науково - методичної проблеми " Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури ".  Дієвим є використання різноманітних форм і методів роботи на уроці: кросворди Розвиток критичного мислення на уроках української мови, літератури та у позакласній роботі Фаринович Світлана Романівна, вчитель української мови та літератури ЗОШ №1. Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів Проць Надія Осипівна, вчитель початкових класів ЗОШ №1. Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початкових класах загальноосвітньої школи Романів Наталія Петрівна, вчитель англійської мови ЗОШ №1. Мотивація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики Височанська Лариса Іванівна, вчитель математики ЗОШ №4. Передовий педагогічний досвід – важливий фактор підвищення педагогічної майстерності, розвитку творчої ініціативи вчителя, невичерпне джерело нового, прогресивного, жива творчість мас. Цікаві творчі знахідки вчителів є в будь-якому педагогічному колективі.  Сутнісні характеристики передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід, задаючи планку в розвитку освітньої галузі, за змістом і результатами може стати прогностичним орієнтиром у модернізації освіти. Цим пояснюється стійка увага науковців і практиків до визначення сутності цього явища, пошуку механізмів стимулювання педагогічної творчості і поширення її результатів. Від творчого педагога до творчого учня 2.1 Мотивація педагогічного колективу до творчості 2.2 Самоосвіта педагога – запорука педагогічної творчості 2.3 Методична робота з творчими педагогами. 3. Експериментальна робота навчального закладу (участь у обласному педагогічному проекті).  «Розвиток умінь та навичок самостійної роботи учнів на уроках. іноземної мови».  Творчий педагог – це, в першу чергу, особистість, яка під впливом зовнішніх чинників набула потрібних для актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що допомагають досягти творчих результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності. сприяти розвитку педагогічної творчості, обмін досвідом. залучати творчі педагогічні кадри до використання різних інтерактивних технологій з метою організації самоосвітньої діяльності учнів. План майстер - класу. Вступна частина.  Досвід роботи з проблеми " Розвиток творчих здібностей учнів під час застосування інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури " свідчить, що розвивати творчі здібності необхідно розпочинати з ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини. Чим раніше починається розвиток здібностей чи талантів, тим більше шансів на їх розкриття. Найголовніше завдання вчителя - створити творчу атмосферу в класі. Далеко не на всіх уроках ще панує дух творчості, самостійних пошуків і відкриттів. Нерідко учні нудьгують або механічно виконують величезну кількість видів роботи, які вчитель використовує невмотивовано, заради самого урізноманітнення. Треба застерегти колег від такого, бо це здатне вбити будь-який інтерес учня до художнього слова.  На основі аналізу сутності, принципів та особливостей навчання української мови та літератури на основі впровадження технології розвитку критичного мислення та власної практики визначаємо, що застосування методів і прийомів зазначеної технології є прийнятним і оптимальним у викладанні предмета, значною мірою підвищує ефективність і якість його засвоєння та забезпечує таке


використання передового педагогічного досвіду на тему розвиток творчих здібностей на уроках української мови

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

фізика формули складні

охорона праці як система заходів та засобів спрямована на збереження

математика 5 клас захарійченко відповіді