модель прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності

Луцький національний технічний університет, Україна. Модель прийняття рішення в умовах невизначеності. Моделювання як метод дослідження застосовується при розробці достатньо складних управлінських рішень і є побудовою моделей або системи моделей досліджуваного об’єкта для його вивчення.  Проблемами прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності займались такі зарубіжні та вітчизняні вчені як:. Бір, Ф. Найт,. І. Бланк, Г. Саймон та ін. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності досліджували Є Кундишева, Л Попова, І.А. Маслова, Н. І. Машина. 6.2 Прийняття рішень в умовах повної невизначеності. Невизначеність, пов'язану з відсутністю інформації про вірогідність станів середовища (природи), називають "безнадійною" або "поганою". У таких випадках для визначення найкращих рішень використовують наступні критерії: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвіця, або альтернативні підходи, зокрема принципи Байеса – Лапласа.Застосування кожного з перерахованих критеріїв застосовується на прикладі матриці виграшів або пов'язаною з нею матриці ризиків.  Відмітимо, що коли говориться про середній виграш або ризик, то мається на увазі багатократне повторення акту ухвалення рішень. Процедуру прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності доцільно розглядати як двокроковий процес. Ключові слова: підприємство, управління, ризик, невизначеність, прийняття рішень, оптимізаційна модель. В работе сформулирована обобщенная постановка задачи подготовки и при-нятия решений для систем в условиях неопределенности и риска. Показана необ-ходимость разработки специальных проблемно-ориентированных методов приня-тия решений. Однією з головних проблем прийняття управлінських рішень є неможливість передбачити всі релевантні майбутні події, які не залежать від менеджера. Тому передбачення майбутніх витрат або доходів ускладнюється внаслідок невизначеності явищ (попит, погодні умови, політична нестабільність тощо), які впливають на діяльність підприємства. Брак достатньої інформації щодо можливих подій означає невизначеність.  Чим більшою є невизначеність, тим більший ризик при прийнятті рішення. Для зниження міри ризику доцільно зважати на ймовірність тих чи інших явищ. Ймовірність— число, що характеризує міру можливого настання події. 3.7.2. Модель прийняття рішень в умовах невизначеності. Розглянемо модель прийняття рішення інвестором про будівництво об'єкту в певному місті (множина цих місць обмежена містобудівельними рішеннями, вартістю землі тощо). Приймаючи i-те рішення, інвестор очікує отримати доход Ну при реалізації у -ї ситуації в момент завершення будівництва. Множина можливих. Тоді при відомій ситуації у на ринку інвестор прийняв б рішення, яке максимізує його доход. Приймаючи і -те рішення, інвестор може отримати доход, який відрізняється від максимального, що, як відомо, приймається за величину ризику rij Для прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику за допомогою статичної ігрової моделі вхідна інформація подається у вигляді матриці, рядки якої — це можливі альтернативні рішення, а стовпчики — стани системи (середовища). У загальному вигляді матриця виграшів може бути представлена наступним чином (таблиця 7.1).  Матриця ризику відображає суми прямих збитків або недоотриманого прибутку при різних варіантах прийняття рішень. Значення елементів матриці ризику визначаються як різниця між максимальним виграшем та виграшем по конкретному варіанту рішення при даному варіанті економічного середовища. Однією з головних проблем прийняття управлінських рішень є неможливість передбачити всі релевантні майбутні події, які не залежать від менеджера. Тому передбачення майбутніх витрат або доходів ускладнюється внаслідок невизначеності явищ (попит, погодні умови, політична нестабільність тощо), які впливають на діяльність підприємства. Брак достатньої інформації щодо можливих подій означає невизначеність.  Чим більшою є невизначеність, тим більший ризик при прийнятті рішення. Для зниження міри ризику доцільно зважати на ймовірність тих чи інших явищ. Ймовірність— число, що характеризує міру можливого настання події. Прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику. Вороніна.В., Копил О.В. Дніпродзержинський державний технічний університет Досліджено зміст стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику. Розглянуто особливості при-йняття стратегічних рішень. Визначено технологію прийняття стратегічних рішень в умовах динамічного бізнес-середовища. Виявлено типові ризики на етапах прийняття управлінських рішень та методи їх оптимізації. Запропоновано етапи прийняття стратегічних рішень в умовах кризи. Ключові слова: стратегічне рішення, зміни, ризик, ризик-менеджмент, модель. П. остан Процес прийняття управлінського рішення в умовах невизначеності/неясності можна зобразити узагальнено схемою як на рисунку 5. Аналіз факторів невизначеності у процесі прийняття управлінських рішень визначає вибір методів і підходів, які дають змогу ураховувати дані фактори. Для прийняття обгрунтованих управлінських рішень в умовах невизначеності необхідно опиратися на досвід, знання й інтуїцію ОПР, фахівців, експертів тощо. Найбільш поширеним інструментом ПУР в умовах невизначеності є методи експертних оцінок. Ключові слова: управлінське рішення, прийняття рішень, невизначеність, ризик, крите-рії ефективності. Постановка проблеми. Прийняття рі-шень в умовах невизначеності засноване на тому, що ймовірності різних варіантів розви-тку подій невідомі. У цьому випадку суб'єкт керується, з одного боку, своїми ризиковими перевагами, а з іншого - критерієм вибору з усіх альтернатив за складеною «матрицею рішень».  зробка оптимізаційної моделі прийняття визначати напрями, масштаби і темпи його управлінських рішень в умовах невизначено- розвитку, виражені у фінансових показниках. сті та ризику. Виклад основного матеріалу дослід Сутність і причини невизначеності та ризику. Економічна діяльність реалізується в умовах неоднозначності протікання реальних соціально-економічних процесів, різноманіття можливих станів і ситуацій реалізації рішення, в якому в майбутньому може виявитися господарюючий суб'єкт. Ризик об'єктивно становить неминучий елемент прийняття будь-якого господарського рішення внаслідок того, що невизначеність - неминуча характеристика умов господарювання.  Таким чином, прийняття рішень в умовах ризику означає вибір варіанта рішення в умовах, коли кожна дія приводить до одного з безлічі можливих приватних результатів, причому кожен результат має вычисляемую або експертно визначається ймовірність появи. Тема 8. Розробка і вибір управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Методи оцінки рішень. Поняття умов невизначеності та ризику. Ризики та заходи їх зменшенню. Правила і критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Ефективність рішень та потреба в їх оцінюванні. Економічна оцінка управлінських рішень. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ : Визначеність Невизначеність Ризик Непередбачуваність. 5. Підходи до прийняття рішень. ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Раціональність передбачає: Чіткість проблеми.  \ політична модель – прийняття непрограмованих рішень в умовах невизначеності і непередбачуваності. Базові концепції політичної моделі: Неструктуровані проблеми. Непрограмовані рішення. Умови невизначеності й непередбачуваності. Інтуїція Модель передбачає створення коаліцій (альянсів менеджерів). 10. Етика в прийнятті управлінських рішень. Моделі розв’язання проблем беззбитковості. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.  Навчальний посібник містить основні відомості теорії та практики прийняття раціональних рішень за умов ризику та невизначеності. Розглянуто сучасний інструментарій та методи, що потрібні для моделювання складних соціально-економічних проблем. Значну увагу приділено розв’язанню типових задач, що мають практичну спрямованість. Наведено інструкції щодо використання спеціалізованих програмних засобів для їх вирішення. Кігель.Г. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві. формат doc. размер 1.73 МБ. Невизначеність – це відсутність достатньої інформації про можливі події. Вона зумовлює ризик, тобто можливість відхилення фактичних результатів від очікуваних. Чим більша невизначеність, тим більший ризик при прийнятті рішення. Для зниження ризику необхідно враховувати ймовірність тих або інших явищ. Ймовірність – це можливість того, що певна подія настане. Ймовірність виражається у десятковому вигляді і позначається буквою р, при цьому її значення знаходиться між 0 і 1. За теорією ймовірностей усі події, що спостерігаються, можна поділити на 3 групи: 1) достовірні, тобто такі, які відбудуться Чим більша невизначеність під час прийняття господарського рішення, тим більший ступінь ризику. Кількісно невизначеність може виступати як можливість відхилення результату від очікуваного (або середнього) значення як у менший, так і в більший («спекулятивна» невизначеність) бік, або можливість тільки негативних відхилень кінцевого результату події («чиста» невизначеність) [30].  Для прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику за допомогою статичної ігрової моделі вхідна інформація подається у вигляді матриці, рядки якої — це можливі альтернативні рішення, а стовпчики — стани системи (середовища). ри прийнятті управлінських рішень завжди важливо враховувати фактор ризику. Поняття "ризик", у даному випадку, використовується як рівень визначеності, з якою можна прогнозувати результат. Рішення приймаються у різних обставинах по відношенню до ризику. Ці умови тради-. 119.  ційно класифікуються як умови визначеності, ризику та невизначеності ситуації, виходячи з наступного поділу інформації: •S повна інформація; ■/ неповна інформація чи така, що швидко змінюється; •/ повна невизначеність. Визначеність означає, що кожне рішення однозначно призводить до єдино можливого результату. Невизначеність — це відсутність достатньої інформації про можливі події. Вона зумовлює ризик, тобто можливість відхилення фактичних результатів від очікуваних. Чим більша невизначеність, тим більший ризик при прийнятті рішення. Для зниження ризику необхідно враховувати ймовірність тих або інших явищ. Ймовірність — це можливість того, що певна подія настане. Ймовірність виражається у десятковому вигляді і позначається літерою р, при цьому її значення знаходиться між 0 і 1. За теорією ймовірності усі події можна поділити на три групи: 1) достовірні, тобто такі, які відбудуться обов'язково ( Предмет – це вивчення специфіки прийняття рішень в умовах. невизначеності та ризику, основних аспектів поведінки суб’єкта при доланні невизначеності та ризику, дослідження шляхів, способів і методів обґрунтування та оптимізації ризику з метою підвищення надійності. господарської діяльності. Мета дисципліни - навчити майбутніх спеціалістів враховувати в економічній.  Для забезпечення раціональності прийняття рішень в умовах ризику обов’язковою умовою є оцінка й обґрунтування ризику. Системний аналіз ризику має на меті виявлення ризики та оцінювання усіх його аспектів, проникнення в сутність процесів, пов`язаних з ризиком. Модель Гурвіца (показник оптимізму). Самостійне вивчення:Критерій очікуваного значення. Оптимальне рішення гри двох осіб з нульовою сумою. Тема 8. Елементи теорії неантагоністіческіх ігор. Аудиторне вивчення:Визначення.  "Ігрове поле". Приклади ігор. Самостійне вивчення:Рішення матричних ігор у змішаних стратегіях. Тема 9. Гра «Активність підприємців». ігри Г1 і Г2. Аудиторне вивчення:Постановка задачі. Ідентифікація параметрів в грі «Активність підприємців». Самостійне вивчення:Рішення ігор в стратегіях Г1, Г2. ДЕ 4. Тема 10. Невизначеність – це відсутність достатньої інформації про можливі події. Вона зумовлює ризик, тобто можливість відхилення фактичних результатів від очікуваних. Чим більша невизначеність, тим більший ризик при прийнятті рішення. Для зниження ризику необхідно враховувати ймовірність тих або інших явищ. Ймовірність – це можливість того, що певна подія настане. Ймовірність виражається у десятковому вигляді і позначається буквою р, при цьому її значення знаходиться між 0 і 1. За теорією ймовірностей усі події, що спостерігаються, можна поділити на 3 групи: 1) достовірні, тобто такі, які відбудуться Формування та аналіз матриці ризиків. Оцінка стратегії в умовах повної невизначеності на основі критеріїв Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца.  В умовах описаної невизначеності необхідно: 1) розрахувати величину прибутку збитку при різних обсягах поставок цементу і всіх варіантах прибуття. Результати розрахунків представити у табл. 1.2.  Загальний опис задачі прийняття рішень, порядок формування математичної моделі. Множина Парето і шляхи її визначення. Математична модель лінійної оптимізації. Етапи прийняття рішень в умовах ризику або невизначеності наступні: Формування мети прийняття рішення; Побудова економіко-математичної моделі задачі прийняття рішення; Формування переліку альтернативних рішень  Як було вказано вище, в умовах невизначеності справжні вірогідності станів зовнішнього середовища невідомі. В цьому випадку приймається гіпотеза про те, що всі вірогідності рівні, тобто, з однаковим ступенем вірогідності може встановитися будь-який з m станів зовнішнього середовища.  Рисунок 5.9 – Модель пошуку рішення в умовах невизначеності. Рисунок 5.10 – Результати моделювання в умовах невизначеності. Частина 2. (в умовах ризику). Теоретичне введення. Обґрунтування, прийняття та виконання управлінських фінансових рішень в рамках моделі управління ризиками суб'єкта господарювання має відповідати певних критеріям, що корелюють із відповідними цілями фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, зафіксованими у його статутних документах, а також його корпоративній та фінансовій стратегіям, так, перш ніж структурувати базові критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності, доцільно нагадати основні цілі підприємницької діяльності, яким підпорядкована.  критерій прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності представляє собою обґрунтування Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності: Обґрунтування, прийняття та виконання управлінських фінансових рішень в рамках моделі управління ризиками суб’єкта господарювання має відповідати певних критеріям, що корелюють із відповідними цілями фінансово-господарської діяльності суб’єкта - Прості моделі рішень найчастіше є стандартними, складні, залежно від ступеня формалізації, можуть бути частково чи повністю програмованими. З проблем керування виробництвом по цілком формалізованих моделях чітко визначаються цільова функція та критерії рішення, будуються економіко-математичні моделі – математичний опис економічного процесу чи об'єкта.  Задачі прийняття рішення (ЗПР) за умов ризику називають стохастичними.  Обґрунтовуючи рішення, що приймаються в умовах невизначеності й ризику, в літературних джерелах пропонуються метод коригувань, аналізу чуттєвості, сценарного аналізу, Монте-Карло, „дерева рішень” та ін. Література. Для більш аргументованого прийняття рішення в умовах ризику та невизначеності визначимо оптимальний обсяг виробництва шкіряного взуття, використовуючи критерій Гурвіца. Зазначений критерій побудован на принципу, що середа може знаходитися у самому невигідному стані з вірогідністю (1-а) та в самому найбільш привабливому стані з вірогідністю а, де - а коефіцієнт довіри.  9 - 900 шт (прибуток дорівнюватиме 49400тис.грн). В залежності від рівня ризикованості та невизначеності у навколишньому бізнес-середовища керівництву ТОВ "Шкіряний завод "Платан ЛТД" можна запропонувати наступні варіанти виробництва шкіряного взуття: при вирогідності 0,1 - виробляти 500 шт.; при вірогідності 0,9 - 900шт. Методика прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності та ризику на підприємствах АПК. Вступ. Інвестиційна діяльність, як і будь-який інший вид діяльності, супроводжується певними ризиками, а в окремих випадках ще й невизначеністю. Більшість інвесторів готові піти на ризик тільки в тому випадку, якщо одержать за це додатковий виграш (у вигляді прибутків).  Зміну якісних чинників на підприємстві можна описати з використанням математичного моделювання, модель дозволяє адекватно описати реальність. Під впливом цих чинників відбувається формування фінансових потоків, що ускладнюються умовами високої інфляції. [2]. Ключові слова: управлінське рішення, прийняття рішень, невизначеність, ризик, крите-рії ефективності. Постановка проблеми. Прийняття рі-шень в умовах невизначеності засноване на тому, що ймовірності різних варіантів розви-тку подій невідомі. У цьому випадку суб'єкт керується, з одного боку, своїми ризиковими перевагами, а з іншого - критерієм вибору з усіх альтернатив за складеною «матрицею рішень».  зробка оптимізаційної моделі прийняття визначати напрями, масштаби і темпи його управлінських рішень в умовах невизначено- розвитку, виражені у фінансових показниках. сті та ризику. Виклад основного матеріалу дослід 1.Рішення, що приймаються в умовах визначеності, ризику і невизначеності 2.Методи для оцінювання ризиків 3. Моделі і методи прийняття рішень. Висновок Список використаних джерел. Слайд 3. Текст слайда: Вступ. Прийняття рішень - основна частина роботи менеджерів будь-якої ланки підприємства. Оскільки економічні оцінки, як правило, носять імовірнісний характер, навіть правильно розроблене рішення може привести до негативного результату.  - Л.: вид-во Львів. комерц. акад., 2013. -196. 3.Тарануха О. М. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику О. М. Тарануха // Вісник. – 2012. – № 17, ч.1. –. 79-83. Слайд 21. Будь-яка математична модель задачі прийняття рішення являє собою формальний опис мети, засобів та результатів, а також способу зв'язку засобів з результатами. Для формального опису засобів та результатів можна задати дві множини: множину Х = {x1, …, xn}, елементи якої надалі будемо називати альтернативами, й множину А = {a1, …, an}, елементи якої будемо називати результатами.  Прийняття рішення в цьому випадку здійснюється в умовах невизначеності. 1.2.2. Класичні критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. 1.2.2.1. Максимінний критерій (критерій Вальда) Припустимо, що ми не маємо інформації про ймовірності появи станів зовнішнього середовища.


модель прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

календарний план з літературного читання савченко 2021

ост 23.4.209-82

таблиця неправильних дієслів німецької мови